نظرسنجی

ضمن تشـکر به جهت انتخاب ویرا سرویس برای دریافـت خدمات، خواهشمند است به منظور ارزیابی عملـکرد این شرکت در حوزه مشتـریان، بهبـود و شناسایی نقـاط قوت و ضعف، نسبـت به تکمیل این پرسشنامه اقدام و ما را در ارتقای کیفیت خدمات به مشتریان یاری فرمایید.

نظر سنجی